Upravit stránku

Informace pro sponzory a dárce

Projekt humanitární pomoci ADRA ČR v Keni

1. fáze: rekonstrukce zchátralého zdravotnického zařízení v Itibo

Závěrečná zpráva pro sponzory a dárce

Říjen 2006
vypracovali Tomáš Knaibl a Aleš Bárta

DOKONČENÍ PRVNÍ FÁZE PROJEKTU

V polovině září 2006 byla v západní oblasti Keni, v distriktu Nyanza ve vesnici Itibo slavnostně otevřena za účasti obchodního atašé Velvyslanectví ČR pana Františka Drozdeka první část zdravotnického zařízení. Jeho rekonstrukci od června tohoto roku spolu s místními dělníky realizovali dva dobrovolní spolupracovníci humanitární organizace ADRA ČR, zdravotníci z Pardubic, Aleš Bárta a učitelka střední zdravotnické školy Bc. Milena Kalhousová. V první části rekonstrukce byla opravena a zařízena ambulance a domek pro personál a místní sestru. Na rekonstrukci zchátralého zdravotnického střediska dosud ADRA vynaložila s pomocí dárců ze soukromého sektoru (Třinecké železárny, Moravia Steel, Carl Zeiss) a veřejných sbírek více než milion tři sta tisíc korun. Další fází projektu bude dostavba budovy sousedící s ambulancí, která bude sloužit jako porodnice.

Zdravotnické zařízení před rekonstrukcí
Zdravotnické zařízení před rekonstrukcí
Po rekonstrukci
Po rekonstrukci

ADRA ČR:

ADRA Česká republika je nevládní neziskovou organizací, která poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí a České republice. ADRA ČR je součástí sítě 125 národních poboček této organizace. V České republice působí od roku 1992, nejdříve jako pobočka, která pomoc přijímala, dnes už jako dárcovská organizace Kromě okamžité jednorázové pomoci při humanitárních událostech je cílem organizace ADRA pomoci lidem v nouzi převzít kontrolu nad svými životy a zlepšit jejich podmínky komplexní podporou jejich vlastního rozvoje. ADRA ČR se snaží podpořit zdravotnickou pomoc a péči, vzdělání a zaměstnanost v chudých zemích. V současnosti ADRA pokračuje při zlepšování podmínek života v oblastech postižených zemětřesením a následnými přílivovými vlnami v jihovýchodní Asii (stavba škol na Sumatře, podpora komunity rybářů na jihu Srí lanky založením dílny na stavbu lodí, podpora zaměstnanosti a stavba domů v Thajsku), staví školy v Kašmíru, horské oblasti Pakistánu, zpustošené obrovským zemětřesením. V České republice ADRA pracuje zejména prostřednictvím dobrovolnických center, které rozvíjejí spolupráci se zdravotnickými a sociálními organizacemi (azylové domy, hospice). ADRA poskytuje pomoc všem, kteří jsou v nouzi, bez ohledu na jejich národnost, pohlaví nebo náboženské přesvědčení.

PŘÍPRAVA NA REALIZACI PROJEKTU:

Aktivity humanitární organizace ADRA v Keni vycházejí z rozhodnutí správní rady o rozšíření pomoci ADRA ČR na africký kontinent. Vzhledem k tomu, že Keňa je politicky stabilní země, má velkou hustotu obyvatelstva a v oblasti zdravotnictví potřebuje obrovskou pomoc, vybrali jsme právě tuto zemi. V odlehlých oblastech, kde je vysoký výskyt zvlášť pro děti nebezpečné malárie, viru HIV/AIDS a následně velkého počtu dětských sirotků, je zdravotnická péče téměř nedostupná a její kvalita je naprosto nedostačující potřebám obyvatelstva. Další výhodou pro humanitární a rozvojové aktivity v této zemi je přítomnost Zastupitelského úřadu České republiky.

Na jaře 2005 ADRA vyslala do Keni na měsíční humanitární cestu dva externí spolupracovníky, Aleše Bártu a Milenu Kalhousovou, kteří navázali kontakt s místní ADRA Kenya jako partnerskou organizací při realizaci projektu, dále navštívili několik lokalit, které shledali vhodnými pro vytvoření a realizaci humanitárního a rozvojového programu ADRA ČR. Z nich byla následně vybrána lokalita s největším zalidněním a porodností v zemi, a právě velkým výskytem malárie, HIV/AIDS, pneumonie, parazitárních chorob, alergie, tyfu a mnoha dalších. Konkrétně šlo o vesnici Itibo, kde se nachází zdravotnické zařízení ambulantního typu, které spádově slouží zhruba 200 000 obyvatel. Tehdy bylo ve velmi zchátralém stavu. Vznikl projekt rekonstrukce tohoto zařízení, který má nejenom část stavebně-rekonstrukční, ale i rozvojovou, zahrnující oblast výuky a prevence infekčních a parazitárních chorob. Po návratu spolupracovníků ADRA ČR začala shromažďovat finanční prostředky na zajištění projektu. Díky finančním prostředkům získaných z veřejných sbírek a darů od subjektů z podnikatelské sféry se za několik měsíců Aleš Bárta a Milana Kalhousová do Itibo vrátili, aby projekt začali na místě realizovat.

SOUČASNÁ SITUACE:

Již v v polovině září tohoto roku byla dokončena první fáze projektu ADRA ČR v Keni. Rekonstrukce budovy ambulance a domku pro personál zařízení zahrnula:

  • úplnou výměnu elektroinstalace v obou budovách
  • nové odpady a výměnu střechy
  • opravu stropních podhledů, rozvody vody
  • položení podlahové dlažby
  • obložení stěn omyvatelnými obklady
  • vybudování malého operačního sálku a skladových prostor na léky a zdravotnický materiál
  • opravy zdiva objektu a jeho omítnutí a nátěr a mnoho dalších prací

Také bylo vybudováno zcela nezbytné sociální zařízení a sprcha pro pacienty, které předtím v budově úplně chyběly. Zásadním zlepšením bylo ruční vyhloubení 30m studny ve spolupráci s místními lidmi. Ta nyní poskytuje dostatek vody celému zařízení. Bylo zakoupeno výkonné čerpadlo a plastová nádrž na 4tisíce litrů, ze které je samospádem voda dopravována do všech místností ambulance.

Po rekonstrukci má budova zdravotnického zařízení několik částí:

LABORATOŘ - diagnostika parazitárních chorob ze stolice (červi, tasemnice, škrkavky atd.), krevní vyšetření (malárie, brucelóza, tyfus, HIV/AIDS, popř. další, podle možností a vybavení)

Laboratoř před rekonstrukcí
Laboratoř před rekonstrukcí
Laboratoř po rekonstrukci
Laboratoř po rekonstrukci
AMBULANCE - základní diagnostika a léčení - převazy, interní vyšetření, konzultace s pacienty atd, ošetření zlomenin a nekrvavých úrazů

 

Ambulance před rekonstrukcí
Ambulance před rekonstrukcí
Ambulance po rekonstrukci
Ambulance po rekonstrukci
OPERAČNÍ SÁLEK - chirurgické výkony - ošetřování malých a středně těžných úrazů, šití sečných a řezných poranění, do budoucna plánované chirurgické výkony - excize (vynění) kožních nárůstků, kožních a podkožních deformací a drobná operativa, vyžadující místní znecitlivění.
Operační sálek před rekonstrukcí
Operační sálek před rekonstrukcí
Operační sálek po rekonstrukci
Operační sálek po rekonstrukci
KONZULTAČNÍ MÍSTNOST VCT - konzultace s pacienty HIV/AIDS, prevence, osvěta
Konzultační místnost před rekonstrukci
Konzultační místnost před rekonstrukci
Konzultační místnost po rekonstrukci
Konzultační místnost po rekonstrukci
AMBULANTNÍ LŮŽKO - prostor s vyhrazeným lůžkem s příslušenstvím pro pacienty, kteří dochází na ambulantní infuzní léčbu a po jejím "vykapání" odcházejí domů
Ambulantní lůžko před rekonstrukcí
Ambulantní lůžko před rekonstrukcí
Ambulantní lůžko po rekonstrukci
Ambulantní lůžko po rekonstrukci
LŮŽKOVÁ ČÁST - hospitalizace nemocných pacientů, vyžadujících sledování, dlouhodobou infuzní léčbu, nově i poúrazové hospitalizace a rovněž nově i 24hodinové sledování matky a dítěte po porodu, 1 lůžko pro děti s malárií a dalšími závažnými chorobami
PORODNÍ SÁL - porody a následná poporodní péče

Dále se v ambulanci nově ošetřují zastaralé a doposud neošetřené rány, kožní onemocnění (plísně), parazitární onemocnění (svrab a další). 

Je nezbytné zmínit, že během svého tříměsíčního pobytu se Aleš Bárta a Milena Kalhousová věnovali nejen řízení rekonstrukčních prácí na objektu, ale také desítkám lidí, kteří potřebovali ošetřit. Zájem o ambulanci potvrdil její význam pro obyvatelstvo celého okolí. V současné chvíli provádí ve středisku lékařskou péči dvojice místních zdravotníků.

2. fáze

Další fází projektu je dokončení hrubé stavby budovy, která se nachází na pozemku zdravotnického zařízení. V budově bude umístěna porodnice a dětské oddělení. Obě zařízení jsou velice potřebná, protože se jedná o nejlidnatější oblast země s nejvyšší porodností. Nejbližší porodnice je vzdálená 55 km ve městě Kericho, ale pro většinu místních obyvatel je naprosto nedostupná z finančních důvodů, neboť musí za porod platit vysoké částky, ale i z důvodů dopravy, na kterou nemají peníze. Rodičky tedy váží dlouhou cestu do Itibo, kde porodí a několik hodin po porodu se vydávají na často mnohahodinové pochody zpět do svých komunit a vesnic. Budova porodnice bude po dobudování vybavena zdravotnickým nábytkem a vybavením (šest poporodních postelí pro rodičky, noční stolky, stůl a židle do lůžkové části, ventilátor, vybavení lůžkovinami a povlaky, vybavení porodního dálu, vybavení místnosti pro sestru, zařízení malé prádelny na špinavé prádlo z porodnice a ambulance). Dále bude nutné postavit incinerátor, malou spalovnu na kontaminovaný biologický materiál. Tento vysoce infekční materiál se doposud  nyní likviduje na improvizovaném spáleništi na pozemku zdravotnického střediska.

3. fáze

Po rekonstrukci budovy porodnice, která je předběžně naplánovaná na měsíce leden až březen 2007, je počítáno s realizací mobilního zdravotnického týmu, který by tvořila sestra a lékař. Ti by podle potřeby vyjížděli do vzdálených a po deštích téměř nepřístupných vesnic a tam by přímo na místě poskytovali základní zdravotnickou péči, popř. zajistili odvoz nemocných a zraněných do zdravotnického zařízení v Itibu, pokud by to vyžadoval jejich zdravotní stav. Ke splnění této fáze programu bude nutné zakoupit terénní vůz, který se může přestavět na přepravu ležících pacientů, nebo zakoupit již továrně upravený terénní vůz na přepravu pacientů. Tento vůz bude následně vybavený zdravotnickým vybavením a léky, aby mohla posádka plně poskytovat adekvátní ošetření jak na místě, tak i popř. v průběhu transportu do zdravotnického zařízení.

V této fázi projektu je již počítáno se spoluprací českých lékařů, studentů medicíny, zajímajících se o problematiku tropické medicíny, ale také lékařů specialistů, jejichž zkušenosti mohou být využity i pro nejchudší obyvatele v našem regionu. Ti si v drtivé většině případů nemohou z finančních důvodů dovolit ani návštěvu místní zdravotní sestry. V tom vidíme velikou příležitost ve zkvalitnění zdravotnické péče a zpřístupnění nových poznatků a trendů medicíny i do nejchudších oblastí v západní Keni. Současně by tito čeští spolupracovníci zahájili osvětové a informační programy pro místní obyvatele, týkající se prevence tropických chorob, jako jsou malárie, tyfus, cholera, dále chorob, které v naší oblasti sužují obyvatele – parazitární onemocnění, HIV/AIDS, hepatitida A a B. Pro budoucí matky se počítá s informačními besedami péče o narozené dítě, seznámení s očkovacími programy atd.

V případě získání dalších finančních prostředků dále plánujeme výstavbu nové budovy na pozemku zdravotnického zařízení, ve které bude větší lůžkové oddělení pro děti (akutní stavy, malárie a infekční choroby) lůžková část pro dospělé (opět akutní stavy, malárie, infekční choroby). Touto dostavbou lůžkové budovy se značně rozšířily možnosti využití ambulance, bylo by možné provádět ambulantní operační výkony – slepé střevo, kýly, chirurgické odstraňování kožních nádorů atd.) A rovněž se vytvoří prostor pro stážisty - lékaře specialisty z ČR, kteří by v rámci humanitární pomoci a současně i svého studia tropických chorob poskytovali zdravotní péči.

PŘÍNOS MÍSTNÍMU OBYVATELSTVU

Význam dalších fází projektu pro velké území oblasti Nyamira bude enormní. V konečném důsledku přispěje ke snížení novorozenecké úmrtnosti i úmrtnosti rodiček. Rodičky budou moci s novorozenětem zůstat po porodu několik dní na lůžkovém oddělení porodnice, kde bude k dispozici šest lůžek. Další, zatím zcela absentující služba poskytovaná v porodnici, bude osvěta týkající se péče o novorozence, která by dále přispěla ke snížení dětské úmrtnosti. Mobilní tým zajistí plošnou zdravotnickou péči pro široké okolí a ylepší tak kvalitu života tisícům obyvatel. Mnoho nemocných lidí se nemůže do zdravotnického zařízení dopravit a v důsledku komplikací umírají. Terénní vozidlo by lékařům dovolilo zachránit mnoho lidských životů.

PŘÍNOS PRO ČESKOU REPUBLIKU

Díky úspěšné realizaci první části projektu má v této chvíli Česká republika prostřednictvím organizace ADRA ČR zdravotnické zařízení ambulantního typu na africkém kontinentu. Keňa se nachází v tropickém podnebném pásu a proto se otevírá možnost stáží českých lékařů specializujících se na tropické nemoci a cestovní medicínu v tomto středisku a jejich spolupráci s keňským kolegy.

ADRA ČR má již několik nabídek od lékařů, kteří mají zájem o praxi v tropické oblasti. Jedná se o lékaře z oddělení cestovní medicíny, úrazových a infekčních oddělení.

V obecné rovině projekt organizace ADRA ČR v Keni pomáhá zviditelňovat a šířit její dobré jméno v této zemi a na africkém kontinentu.

PŘÍNOS PRO SPONZORY

Sponzorům můžeme zaručit propagaci formou medializace jejich pomoci na internetových stránkách s informacemi o tomto projektu (Portál ADRA CŘ, stránka věnována výhradně tomuto projektu vytvářená Alešem Bártou …) a dalších internetových portálech mezinárodních organizací, které se zabývají rozvojovou činností – www.rozvojovka.cz , www.ceskoprotichudobe.cz, www.katastrofy.com atd.

Tomuto humanitárnímu programu v Keni je věnována poměrně velká mediální podpora tisku, jak regionálního – Pardubické noviny, Svitavské noviny, Zlínské noviny, Noviny Náchodska, noviny Chrudimska atd., tak celorepublikovému – Právo, Lidové noviny, v angličtině na internetovém deníku Prague Monitor atd. a současně byl program publikován v několika odborných časopisech – Sestra, Zdravotnické noviny atd. Další medializace sponzorů může být v TV a podle možností i v jiné formě. V brněnském studiu České televize se připravuje dokumentární film o projektu.

ROZPOČET NA DALŠÍ FÁZE PROJEKTU ITIBO:

Předpokládané náklady a výdaje

Druhá fáze: dostavba budovy porodnice
Vnější dostavba/rekonstrukce100 000,- Kč
Vnitřní dostavba/rekonstrukce170 000,- Kč
Vybavení porodnice, zásoby, materiál280 000,- Kč
Celkem550 000,- Kč
Třetí fáze: vybavení mobilního lékařského týmu, osvěta
Zakoupení terénního vozu pro mobilní tým450 000,- Kč
Zakoupení vyprošťovacího zařízení auta7 000,- Kč
Vybavení vozu zdravotnickými potřebami, nástroji a léky20 000,- Kč
Finance na provoz vozu5 000,- Kč (měsíčně)
Pojištění vozu, registrační poplatek, daň10 000,- Kč
nákup drobných výukových pomůcek15 000,- Kč
Celkem (1 rok provozu vozidla)562 000,- Kč

 

KONTAKT:

ADRA o.s.
Klikatá 1238/90c
158 00 Praha 5

www.adra.cz
Tomáš Knaibl
Donor Desk Officer
+420 603 827 900
E-mail: projekty5@adra.cz

Aleš Bárta
+420 732 588 458
Bohdanečská č.9, Pardubice 530 09
E-mail: barta.ales@seznam.cz
www.itibo.cz

Příloha 1: PŘÍBĚH Z ITIBA

Jeden z mnoha příběhů, který na nás velmi zapůsobil.

V pozdním odpoledni, jednoho pracovního dne v Itibu, nám dovezli rodiče nemocného malého chlapce Daniela. Jejich domek je od zdravotního střediska vzdálen více než 5 km a tak aby ho vůbec mohli dopravit na ošetření, naložili jej na stavební kolečko, které rodina využívá na odvoz chlévské mrvy. V době jejich cesty právě velmi pršelo a tak cesta byla téměř nesjízdná, lepivé bahno se balilo na kolo. Když dorazili do Itiba, chlapec byl velmi mokrý, ve vysoké horečce s mírně zastřeným vědomím. Nejprve jsme jej omyli od bláta a špíny z cesty a osušili. Po základní diagnostice ve spolupráci s místní zkušenou sestrou jsme konečně stanovili diagnózu. Chlapec má těžký malarický záchvat, kombinovaný rozsáhlým zápalem plic. Stav, který ho z obou stran ohrožoval na životě. Rychle jsme začali podávat antimalarické léky v infůzích a podávat velmi účinná antibiotika. Ty jsme naštěstí měli dovezené z ČR, které se zakoupili z finanční sbírky od dárců. Chlapec se několik dní zmítal v těžkých horečkách, blouznil a několikrát to vypadalo, že nepřežije. Rodiče po celou dobu pobývali u jeho lůžka s velikou obavou o jeho život. Později jsme se dozvěděli, že jim před několika lety zemřelo první dítě také na malárii. Naštěstí pro tohoto chlapce, po několika dnech se vše v dobré obrátilo a sužující horečky začaly klesat, vědomí se mu rozjasnilo a pak den ode dne začal prospívat. Měl štěstí, jeho život byl zachráněný.

Ale na druhou stranu jsme během naší tříměsíční cesty poznali i řadu případů, kdy nám rodiče dovezli své děti v tak vážném stavu, že jim už nebylo pomoci. Hlavní příčinou jejich úmrtí byla malárie a zápaly plic, většinou kombinované dalším onemocněním, které snižuje jejich obranyschopnost.

Aleš Bárta

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky poskytne grant na financování druhé fáze projektu.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti