Upravit stránku

Rozvojový a vzdělávací projekt - Keňa

IV.fáze projektu – Spolupráce se studenty LF ČR

leden 2008

zpracoval: Bárta Aleš, Knaibl Tomáš

1 MÍSTO REALIZACE

Partnerská země

Historie

Keňa, oficiální název Keňská republika se nachází na východě afrického kontinentu a hraničí se Somálskem, Etiopií, Tanzánií a Ugandou. Středem země prochází rovník. Hlavní město je Nairobi, v současnosti v něm žije okolo 1,680 tisíc obyvatel. Celkový počet obyvatel v celé zemi se odhaduje na více než 32 miliónů. Úředním jazykem je svahilština a angličtina, gramotnost se odhaduje na 83%. Keňa má také mnoho dalších neoficiálních kmenových jazyků, rozdělených podle jednotlivých územních teritorií. Je členem mezinárodních organizací OSN a Commonwealth.

Měnou země je keňský šilink (KES) , s kurzem 100 KES = 29,39 Kč (kurz ze dne 20.9.2007). Inflace v zemi se odhaduje na 12%, nezaměstnanost 35%, zahraniční zadluženost 9,247,6 mil USD (ekonomické ukazatele - zdroj Ministerstvo zahr.věcí ČR). Hlavním odvětvím ekonomiky je zemědělství.

V hlavním městě Nairobi sídlí mnohé mezinárodní organizace, humanitárních organizace a je zde centrála OSN pro celou Afriku. Dalším významným městem je Mombasa, největší a nejdůležitější mořský přístav východní Afriky. Západní část země je charakteristická rozsáhlými čajovníkovými plantážemi s poměrně vysokým počtem srážek. Severní část země má naopak spíš charakter pouště, bez možnosti zemědělské výroby. Tyto klimatické vlivy ovlivnily zalidněnost země a největší koncentrace obyvatelstva se soustřeďuje do poměrně úzkého pásu na západní straně země. Tato hustá zalidněnost má za následek rovněž největší koncentraci všech tropických a dalších chorob,největší výskyt dětských sirotků a poměrně velký nedostatek potravin.

Partneři projektu

Partnerem pro stáž studentů lékařských fakult ČR je mezinárodní humanitární organizace ADRA ČR - nevládní nezisková organizace, která poskytuje humanitární, sociální a vzdělávací pomoci v zahraničí a v České republice. V České republice byla ADRA založena v roce 1992, nejprve jako nadace. V roce 1994 vzniklo občanské sdružení. Název občanského sdružení ADRA je odvozen z anglického originálu Adventist Developement and Relief Agency, tedy Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj.

Smyslem občanského sdružení je pomoc lidem v nouzi převzít kontrolu nad svými životy a pomoci jim lépe využívat zdroje, které mají k dispozici. Pomáhá všem potřebným, bez rozdílu rasy,vyznání nebo náboženského přesvědčení. Česká pobočka mezinárodní humanitární organizace ADRA poskytuje jednorázovou rychlou pomoc při vzniku krizových situací (živelné katastrofy,občanská válka apod.), tak pomoc zaměřenou na zmírnění jejich následků, a co nejrychlejší obnovu životních podmínek. Prostřednictvím rozvojových projektů se ADRA snaží také podpořit zdravotnickou pomoc a péči, vzdělání nebo zaměstnanost v těchto zemích. V rámci mezinárodní sítě ADRA participuje i na jejich celosvětových projektech. ADRA se snaží poskytovat svou pomoc postiženým lidem co nejdříve, a to jak v případě přírodních katastrof, tak i v případě války. Přímo na místě pomáhá zabezpečit základní životní potřeby. Tato činnost je primárním cílem občanského sdružení. Za období své existence ADRA pomohla ve více než 32 zemích světa, hodnota této pomoci se počítá na stovky milionů korun. Z největších humanitárních pomocí v zahraničí můžeme jmenovat především pomoc v jihovýchodní Asii při katastrofálním zemětřesení a následných vlnách tsunami v Indonésii, Thajsku a na Srí Lance. Další rozsáhlou pomoc ADRA ČR poskytla při zemětřesení v Pákistánu. Humanitární organizace ADRA ČR na svém zasedání v roce 2005 rozhodla, že svoji humanitární a rozvojovou činnost rozšíří i do země na africkém kontinentu. Jako cílová země byla vybrána Keňa.

Od roku 2006 realizuje v západní části této země humanitární projekt „Rekonstrukce zchátralého zdravotnického zařízení – Itibo a prostřednictvím českých a místních zdravotníků zajišťuje kvalitní zdravotnickou péči nejchudším obyvatelům v oblasti.

1.2 Lokalita
Charakteristika místa realizace

Stáž bude probíhat ve zdravotnickém zařízení Itibo (zhruba 120 km od Viktoriina jezera), v západní části Keni a ve spádových školách, sirotčincích a vesnicích.

Charakter (bi/multilaterální)

 • bilatelární

Sektorová orientace

 • zdravotnictví, školství

Cílový stav / očekávané přínosy

V rámci tohoto projektu budou mít možnost studenti LF ČR, v organizovaných stážích, získat zkušenosti a praktické dovednosti při humanitární činnosti v zdravotnickém zařízení Itibo v západní části Keni. Studenti budou pod vedením manažera projektu (nebo jiné osoby, pověřené vedením ADRA ČR), ošetřovat nemocné na ambulanci a současně se starat o pacienty na lůžku, účastnit se porodů s následným ošetřováním novorozenců v místních podmínkách, dále pracovat na zubní ambulanci a spolupracovat s českými lékaři-specialisty, kteří se budou rovněž účastnit projektu. Budou získávat zkušenosti s diagnostikou tropických chorob (testy malárie, HIV/AIDS, parazitární choroby) v laboratoři ambulance a v terénu, budou také zapojeni do práce výjezdového zdravotnického týmu. Dále se mohou účastnit charitativní činnosti při práci ve školách a v sirotčincích.

Určitou část pracovní náplně jejich stáže bude tvořit osvětová činnost, zaměřená na prevenci nemoci HIV/AIDS a malárie, dále pak poskytování informací místním lidem o správné životosprávě dětí a dospělých, základní hygieně apod., jako prevence kožních a parazitárních onemocnění (plísně, scabies atd.). Při své práci se také seznámí s problematikou zdravotní péče v zemích třetího světa a s příznaky i léčbou tropických nemocí.

Kromě manažera projektu, budou studenti spolupracovat také s místními zdravotníky. Studenti budou pomáhat při vedení statistiky (počty nemocných, děti na školách, počet sirotků v oblasti, typy onemocnění v populaci atd.) pro mezinárodní organizace (World bank, další instituce a potřeby ADRA ČR). Projekt bude koncipován jako měsíční, dvouměsíční nebo tříměsíční stáž (červenec- září – nebo i jiném termínu) pro cca 2-4 studenty (počet je určen kapacitou ubytování v místě a také obsazeností terénního vozu). Studenti, kteří se projektu zúčastní, budou předem seznámeni se všemi nutnými náležitostmi a riziky. Dále jim budou doporučena potřebná očkování na cestu a další náležitosti.

Po návratu budou zkušenosti těchto studentů využívány nejen v rámci jejich výuky, ale mohou se také účastnit besed a přednášek, pořádaných v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a humanitární organizací ADRA ČR.

Cíle :

 1. Získání zkušeností a praktických dovedností v rámci charitativní činnosti
 2. Seznámení s léčením a ošetřováním nemocných v odlišném kulturním prostředí
 3. Získání zkušeností s osvětovou činností
 4. Seznámení se zdravotní péčí v zemích třetího světa
 5. Rozšíření jazykových znalostí
 6. Poskytnutí zdravotnické pomoci místnímu obyvatelstvu
 7. Vykonávání osvětových programů na školách – malárie, HIV/AIDS,hygiena

Studenti získají zcela nové zkušenosti a dovednosti z odlišného kulturního prostředí. Přímo se zapojí do humanitárního a rozvojového projektu v Africe a tím se zařadí do celosvětové pomoci africkému kontinentu. Lékařské fakulty se touto spoluprací na projektu v Keni začlení do celorepublikové kampaně Česko proti chudobě, která je součástí celosvětového humanitárního projektu s cílem odstranění chudoby ve světě a zároveň svým studentům poskytnou opravdu komplexní pohled na zdravotnickou problematiku, jakožto oblasti nejen profesionálně-zdravotnické, ale i sociální, ekonomické a kulturní.

3 CÍLOVÉ SKUPINY

3.1 Přímé

 • studenti lékařských fakult v ČR
 • místní pacienti a obyvatelstvo

3.2 Nepřímé

 • učitelé a jiní pracovníci LF v ČR

Výchozí stav v partnerské zemi/lokalitě z hlediska rozvojového problému

Analýza rozvojového problému

Po vstupu České republiky do Evropské unie dochází k mnoha změnám, které ovlivňují různé oblasti našeho života. Mimo jiné také odborné vzdělávání na lékařských fakultách a profesní přípravu budoucích lékařů a dalších zdravotnických pracovníků. Také při praktické výuce v nemocnici se začínají studenti setkávat s pacienty jiných zemí. Stáž tedy vhodně doplní , ale hlavně rozšíří již dosažené znalosti a dovednosti. Studenti si budou moci vyzkoušet praktickou komunikaci v cizím jazyce, a zároveň spolupráci s lidmi s odlišným kulturním zázemím a pravděpodobně i hodnotami, což pro ně bude přínosem nejen z profesionálního hlediska. Studenti navíc získají zkušenost s charitativní prací, získají praktické zkušenosti s organizací zdravotnické péče v rozvojové zemi a zlepší své jazykové znalosti, komunikační schopnosti a týmovou spolupráci.

Volba strategie

Externí faktory

Projekt má několik rizik:

 • rizika politická
 • rizika ekonomická
 • rizika kmenová
 • rizika klimatická
 • rizika zdravotní

Keňa je politickým zřízením republika . Je to poměrně stabilní země, bez velkých politických výkyvů a možnosti rizika vládního převratu či změny režimu. Toto zřízení následně zabezpečuje i dobrou stabilitu humanitárního a rozvojového programu ADRY ČR. Od toho se také odvíjí poměrně dobrá ekonomická stabilita země. Tím se zároveň zaručuje, že nebude narušen předběžný rozpočet projektu.

Oblast Nyamira, ve které se zdravotnické zařízení nachází nemá žádné místní, kmenové nebo regionální konflikty, a tím se rovněž zaručuje provozování celého zdravotnického objektu. Bezpečnost zdravotnického zařízení zároveň zajišťuje místní security. Velmi dobré vztahy byly také navázány s ředitelem místní policie, který přislíbil veškerou možnou spolupráci a podporu v oblasti bezpečnosti.

Rizika vyplývající z klimatických podmínek jsou typická pro rovníkovou oblast. Týká se hlavně období velkých přívalových dešťů a následných měsíců sucha. Celý objekt je v oblasti s velkým výskytem srážek v období dešťů, ale nehrozí mu škody z přívalu vody. V tomto období je složitější dopravní spojení s okolím. Cesty jsou po deštích sjízdné pouze dobrým terénním vozem.

Zdravotní riziko je představováno výskytem epidemií tropických infekčních chorob, které se občas v oblasti vyskytují. Jedná se především o choleru a tyfus. Dále pak o onemocnění virem HIV/AIDS, hepatitidy A, kožní a parazitární choroby.

Výskyt smrtelně nakažlivých chorob typu hemoragických horeček, způsobených virem Ebola, nebyl v oblasti zaznamenán (nejbližší cca 120km v jeskyni Kitum). Je zde ale vysoké riziko onemocnění malárií. Tomuto onemocnění je možné zamezit nebo je zmírnit včasnou profylaxí.

Situace politická, ekonomická a bezpečnostní se nyní změnila resp. zhoršila. Doufáme, že se situace stabilizuje a bude nadále platit viz. výše s následným harmonogramem první studentské stáže v létě tohoto roku. Konkrétní harmonogram se ale vždy samozřejmě odvíjí od konkrétní situace v zemi.

Faktory udržitelnosti

Projekt zdravotnického zařízení v Itibo, realizovaný humanitární organizací ADRA ČR není časově omezen. Donorská organizace předpokládá další dovybavení a výstavbu nové budovy s lůžky. Rovněž se počítá s výjezdy českých lékařů – specialistů, kteří budou v rámci odborných stáží provádět special. zdravotnické výkony a léčbu nemocných (oční, ORL, pediatr atd.). V zubní ambulanci, která bude součástí zdravotnického zařízení bude pracovat český lékař. Nyní ADRA ČR jedná s Lékařskými fakultami v ČR a možností přímé spolupráce jejich studentů. Rovněž je předjednáno se Zdravotním úřadem v Keni zařazení tohoto českého zdravotnického zařízení mezi výuková centra místních keňských studentů – mediků a mladých lékařů.

Zdravotnické zařízení v Itibo navštívil v říjnu 2006 senátor ing.Jirsa s týmem pracovníků Ministerstva financí ČR, velvyslanec ČR v Nairobi ing.Kopřiva a několikrát i konsul českého zastupitelství ing.Weniger a Fr.Drozdek. Z keňských a zahraničních organizací – zástupci Ministerstva zdravotnictví Kenya, oblastní zástupce Zdravotních úřadů West Kenya, mezinárodní zdravotnická organizace CDC.

Pokračování a podporu projektu vyjádřily všechny tyto organizace, jak v ČR, tak i v Keni.

Zdravotnické zařízení v Itibo je v současné době již schopné samofinancování provozu. Nárůst pacientů před rekonstrukcí a nyní je enormní, až 15ti násobný. Denně se ošetří až 100 lidí. Spádová oblast pacientů je cca 60 tisíc, s předpokladem rozšíření až na 200 tisíc při plném provozu a lůžkové části, včetně zubní ambulance.

Multiplikační efekty

Podpora projektu umožní studentům LF ČR získat zkušenosti a praktické dovednosti při charitativní činnosti na školách a v sirotčinci, ošetřovatelské péči na ambulanci a zubní ambulanci, v terénu a osvětové činnosti v odlišném kulturním prostředí. Umožní také seznámení s problematikou zdravotní péče v zemích třetího světa, s příznaky i léčbou tropických nemocí, spolupráci s humanitární organizací ADRA ČR, působící v oblasti a s vedením statistiky pro mezinárodní organizace. Projekt umožní studentům pokročit od teoretických znalostí k získání praktických zkušeností s výše uvedenou problematikou. Tyto poznatky a dovednosti budou studenti dále využívat nejen při vlastním studiu a profesionální přípravě, ale o těchto zkušenostech budou také informovat další studenty a zdravotnické pracovníky.

Postup realizace

Projekt bude realizován ve dvou částech:

1. Úkoly realizačního týmu před výjezdem

 1. výběr účastníků
 2. poskytnutí informací účastníkům stáže – o zemi, nemocích a prevenci, bezpečnostní situaci v zemi atd.
 3. info o doporučeném očkování účastníků stáže (nejdéle půl roku před odletem), pas, vízum
 4. zajištění povolení k nadlimitní hmotnostní přepravě léků a zdrav. materiálu
 5. zajištění zdravotnického materiálu a léků pro schválenou nadlimitní leteckou přepravu
 6. publicita projektu

2. Realizace projektu v místě

 1. zajištění odvozu z letiště do hotelu v Nairobi
 2. ubytování
 3. přejezd do zdravotnického zařízení Itibo v západní Keni
 4. strava v místě projektu (z místních zdrojů – vše tepelně upravené, balená voda)
 5. průběžný styk se spolupracujícími orgány a organizacemi
 6. léčení a ošetřování pacientů na ambulanci
 7. péče o nemocné na lůžku
 8. účast při porodech s následným ošetřováním novorozenců
 9. ošetřování pacientů na zubní ambulanci
 10. spolupráce v laboratoři ambulance při diagnostice tropických chorob malárie, HIV/AIDS
 11. práce ve výjezdovém zdravotnickém týmu
 12. charitativní činnosti při práci ve školách a v sirotčinci
 13. spolupráce s místními zdravotníky
 14. osvětové činnosti zaměřené na prevenci nemoci HIV/AIDS, malárie, kožních chorob, hygiena těla a poskytování informací o správné životosprávě
 15. seznámení s problematikou zdravotní péče v zemích třetího světa a s příznaky i léčbou tropických nemocí
 16. pomoc při vedení statistiky pro mezinárodní organizace (World bank, EU) a potřeby ADRA
 17. poznávání africké přírody a běžného života místních lidí
 18. po ukončení stáže přejezd do Nairobi
 19. odlet do České republiky

3. Povýjezdové aktivity

 1. vyhodnocení stáže a přínos studentům
 2. publicita projektu
 3. pořádání přednášek, besedy a výstavy pro další studenty a veřejných místech
 4. spolupráce s dalšími studenty-zájemci o stáž v Itibo

Náklady

očkováníA,B , Tetanus, Tyfus, Meningitida, antimalarika3 - 5 000,--
letenkaPraha- Brusel- Nairobi a zpět15 - 27 000,--
vízumBritská ambasáda2 000,--
ubytováníMS Guest House Nairobi / 1 noc600,-
dietydenní100 - 300 ,--
rezervanepředpokl.výdajepodle uvážení


Kvalifikace, komparativní výhody

Historie projektu „Rekonstrukce zdravotnického zařízení Itibo – Keňa“

květnu 2005 vedení ADRA ČR rozhodlo na svém zasedání, rozšířit své aktivity humanitárních a rozvojových projektů o další, a to v africké Keni. V polovině června byli vysláni dva externí spolupracovníci do této rovníkové země, aby vyhledali vhodné místo pro tento projekt. Po měsíční cestě a návštěvě mnoha sirotčinců, zchátralých škol a zdravotnických zařízení, vyhledali odpovídající zařízení. Jednalo se o velmi zchátralé místní zdravotnické zařízení v západní části Keni, zhruba 120 km od Viktoriina jezera. Zařízení, skládající se z několika budov, na vlastním rozsáhlém pozemku, poskytovalo neuvěřitelně žalostnou péči o pacienty. Místní personál měl k dispozici pouze několik málo léků, pár zrezivělých nástrojů, žiletek a kovových injekčních jehel a skleněných stříkaček. Nástroje se po použití nesterilizovaly (nebyl sterilizátor), pouze se proplachovaly dešťovou vodou (nebyla studna s nezávadnou vodou). Při monzunových deštích do objektů pršelo, všude byla spousta hmyzu a zápach.

Po důkladném shlédnutí a zdokumentování stavu zdravotnického zařízení, na které je odkázáno mnoho desítek tisíc lidí (plánuje se v budoucnu až 200tisíc lidí), bylo po návratu do ČR doporučeno toto zařízení pro projekt.

červnu 2006 byl projekt zahájen první etapou. S místním Zdravotním úřadem a kompetentními osobami byly uzavřeny nájemní smlouvy na pozemek a budovy zdravotnického zařízení za symbol.1USD ročně, dojednány podmínky spolupráce a budoucnosti celého projektu. Následně se zakoupilo terénní auto, které slouží pro potřeby českých zdravotníků a manažera projektu, ale i jako sanitní vůz pro pacienty do vzdálené nemocnice. Započala rekonstrukce budovy ambulance i 10ti místnostech, domku pro český personál, a terénní úpravy. Rovněž se vybudovala ručně kopaná studna, která zajišťuje nezávadnou vodu pro celé zdravotnické zařízení.

Celá rekonstrukce, byla ukončena v září 2006, tedy za pouhé 3 měsíce od zahájení stavebních prací. Zdravotnické služby byly poskytovány místními a českými zdravotníky  24 hodin denně. Ošetření bylo prováděno bez omezení, i když třeba v provizorních podmínkách.

listopadu 2006 navštívil toto zdravotnické zařízení při své cestě po Keni senátor ing.Jirsa s týmem lidí z Ministerstva financí ČR a zástupce organizace Člověk v tísni.

lednu 2007 projekt pokračoval druhou etapou – dostavbou a rekonstrukcí zchátralé a nedostavěné budovy porodnice, která se rovněž nacházela na pozemku zdravotnického zařízení. Finanční prostředky z části poskytlo MZV ČR. Budova byla kompletně vybavena a nyní má 6 místností – vstupní chodbu, kancelář pro sestru, porodní sál, WC a sprchu s ohřevem teplé vody, úklidovou místnost s pračkou na ložní a operační prádlo, WC pro lůžkovou část a lůžkovou část s 5ti poporodními lůžky. Rovněž byl vybudován velkokapacitní septik pro stávající budovy zdravotnického zařízení, ale i pro případnou další dostavbu budov.

květnu 2007 byla cesta do Keni zaměřena na záchranu života mladého chlapce z Itiba, který měl rozsáhlý nádor na polovině obličeje. Velmi náročnou operaci provedli specialisté v Nairobi. Finance na tento výkon a pooperační léčbu věnovali čeští dárci a sponzoři.

Řešitelský tým

ADRA ČR, humanitární organizace
Klikatá 1238/90 c
Praha 5 – Jinonice
Telefon: +420 257 090 641
Fax: +420 257 090 642
Email: adra@adra.cz

koordinátor projektu ADRA ČR
Mgr.Tomáš Knaibl    
Telefon: +420 603 827 900
Email: projekty5@adra.cz

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti